โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

การส่งงบการเงิน 04/06/2009

การส่งงบการเงิน

กฎหมายบัญชีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ.2535ได้กำหนดให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรและนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คือ 
        บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โดยการประชุมต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี 

       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และนิติบุคคลต่างประเทศต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมทะเบียนการค้าภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

สถานที่นำส่งงบการเงิน 

       นิติบุคคลในกรุงเทพมหานคร สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าบริการแบบรับประกันทั้งขาไป และขากลับ รายละ 40 บาท (หากเอกสารสูญหายทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะชดใช้ให้รายละ 500 บาท)

นิติบุคคลในภูมิภาค 

       สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ในเขตจังหวัดที่ตั้งของนิติบุคคล หรือ สำนักงานบริการข้อมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า โดยส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงกรมทะเบียนการค้า โดยแนบซองปิดดวงตราไปรษณียากร และจ่าหน้าซองกลับคืนถึงตัวผู้รับ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidcr.com เป็น web site ของสำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า รายละเอียดให้บริการสอบถามได้ที่ โทร.5474365, 5474367-38

 

 

โปรแกรมบัญชีี– —โปรแกรมบัญชีฟรี— —โหลดโปรแกรมบัญช— —โหลดโปรแกรมบัญชีฟร— —โปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย— —โปรซอฟท์— —เพชรบุรี—-ท่องเที่ยว— —รีสอร์ท— —แก่งกระจาน— —วิมานน้ำ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s