โปรแกรมบัญชี

Just another WordPress.com weblog

Swap อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 04/06/2009

Swap อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

 

กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.114/2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545 เนื่องจากการจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส หรือมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้
ปุจฉา กรณี บริษัท ก. ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินสกุลเยน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร A ในต่างประเทศ และเพื่อประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย บริษัท ก. ได้ทำสัญญากับธนาคารผู้ให้กู้อีกหนึ่งสัญญา คือ บริษัท ก. และ ธนาคาร A ผู้ให้กู้ จะแลกเปลี่ยนเงินเยนตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินเยน ซึ่งมีอัตราต่ำ เป็นอัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราสูง ทั้งนี้ คู่สัญญาจะใช้เงินจำนวนเงินต้น และกำหนดเวลาในการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นเกณฑ์ ในการคำนวณจำนวนเงิน และกำหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปลี่ยนดังกล่าว บริษัท ก. จะส่งเงินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร A ในต่างประเทศ กรณีเช่นนี้ มีผลทางภาษีอย่างไร บริษัท ก. ต้องหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
วิสัชนา กรณีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency interest rate swap) ซึ่งคู่สัญญาผู้รับทำสัญญาแลกเปลี่ยนเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินด้วย เงินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีตามอุทาหรณ์ เมื่อถึงกำหนดเวลาแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัท ก. จะส่งเงินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร A ในต่างประเทศ ถือว่าคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเงินสกุลเยน เป็นอัตราดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผลทำให้ บริษัท ก. ต้องชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้ เสมือนเป็นการกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การชำระเงินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร จากผลต่างดังกล่าว 

ปุจฉา กรณี บริษัท ก. ผิดนัดชำระเงินผลต่างที่เกิดจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency interest rate swap) ให้แก่ ธนาคาร A ในต่างประเทศ ซึ่งธนาคาร A มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัท ก. ชำระเงินผลต่างพร้อมดอกเบี้ย หรือค่าปรับ เช่นนี้ เมื่อ บริษัท ก. จ่ายเงินดอกเบี้ยหรือค่าปรับให้แก่ ธนาคาร A บริษัท ก. ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่อย่างไร
วิสัชนา กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดชำระเงินผลต่างที่เกิดจากการทำสัญญา Swap ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency interest rate swap) ซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้ชำระเงินผลต่างพร้อมดอกเบี้ย หรือค่าปรับ เงินดอกเบี้ยหรือค่าปรับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีตามอุทาหรณ์ เมื่อ บริษัท ก. จ่ายเงินดอกเบี้ยหรือค่าปรับให้แก่ ธนาคาร A บริษัท ก. ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ปุจฉา กรณี บริษัท ก. ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency interest rate swap) กับธนาคาร A ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลทำให้คู่สัญญาจ่ายเงินปันผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ในส่วนที่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท ก. ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ตาม 3 เตรส หรือมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่อย่างไร 

วิสัชนา กรณีการทำสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นผลทำให้คู่สัญญาจ่ายเงินผลต่างที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ในส่วนที่เป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินผลต่างดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้ จากการให้บริการ คู่สัญญาซึ่งจ่ายเงินผลต่างจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น บริษัท ก. ไม่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 เตรส หรือมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
ปุจฉา กรณี บริษัท ก. ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency interest rate swap) ผ่าน ธนาคาร ข. ในประเทศไทย ซึ่ง ธนาคาร ข. มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนจาก บริษัท ก. เช่นนี้ เมื่อ บริษัท ก. จ่ายค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแลกเปลี่ยน ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่อย่างไร 

วิสัชนา เมื่อ บริษัท ก. ได้จ่ายค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัท ก. ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ของค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528

 

 

โปรแกรมบัญชีี– —โปรแกรมบัญชีฟรี— —โหลดโปรแกรมบัญช— —โหลดโปรแกรมบัญชีฟร— —โปรแกรมเงินเดือน— —โปรแกรมบริหารงานขาย— —โปรซอฟท์— —เพชรบุรี—-ท่องเที่ยว— —รีสอร์ท— —แก่งกระจาน— —วิมานน้ำ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s